Meny
Søk

NYE REGLER FOR OPPSIGELSE GJELDER FRA 30.08.2018

Oppsigelse og endring av medlemsavtalen.
 

1. Medlemsavtalen kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.
 

2. Oppsigelse bør skje skriftlig via e-post, brev eller ved oppmøte på treningssenteret i betjent åpningstid. Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med FSC Kongsberg.
 

3. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til FSC Kongsberg innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor senteret.
 

4. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, kan ved skriftlig melding til FSC Kongsberg søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet FSC Kongsberg har mottatt denne. Har du ikke mottatt svar innen 3 uker, må medlemmet selv ta kontakt. Det at medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.
 

5. FSC Kongsberg har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer FSC Kongsberg antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.
 

6. FSC Kongsberg har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross av inkassovarsel og andre påminnelser fortsatt ikke er betalt.

Brudd på sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av FSC Kongsberg.